Privacyverklaring

Camper Centrum Baarn is zich er van bewust dat een passende verwerking van persoonsgegevens een onmisbaar aspect is van het privacyrecht. Om dit recht te waarborgen, kunt u in deze verklaring nagaan wat er met jouw gegevens gebeurt. In deze privacyverklaring willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Camper Centrum Baarn doet er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaat daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. De handelswijze van Camper Centrum Baarn is in overeenstemming met de huidige privacywetgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Wettelijke kaders voor de omgang met gegevens

Camper Centrum Baarn is verantwoordelijk voor de verkoop van campers alsmede het ombouwen van autobussen tot camper. Hiervoor gelden onder andere de volgende wettelijke kaders:

  1. Wet Bescherming Persoonsgegevens (Wbp), vanaf 25 mei 2018 vervangen door de Europese Verordening; de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG);
  2. Uitvoeringswet Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Verwerking persoonsgegevens

Camper Centrum Baarn kan persoonsgegevens over jou verwerken, doordat je gebruik maakt van de diensten van Camper Centrum Baarn, en/of omdat je deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan Camper Centrum Baarn verstrekt. Camper Centrum Baarn kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

  • voor- en achternaam
  • adresgegevens
  • telefoonnummer
  • e-mailadres
  • betalingsgegevens
  • IP-adres

Doeleinden van de gegevensverwerking

Camper Centrum Baarn zorgt ervoor dat persoonsgegevens alleen voor welbepaalde, uitdrukkelijk omschreven en gerechtvaardigde doelen worden verzameld en verwerkt. Persoonsgegevens worden alleen met een rechtvaardige grondslag verwerkt.

Je persoonsgegevens worden door Camper Centrum Baarn verwerkt voor het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten van opdracht met de klant. Deze overeenkomsten zien er hoofdzakelijk op de verkoop van campers alsmede het ombouwen van autobussen tot campers. Om deze diensten te optimaliseren, kunnen de gegevens tevens worden gebruikt om de diensten van Camper Centrum Baarn te verbeteren en om de relatie met de klant te beheren.

Marketingactiviteiten

Camper Centrum Baarn houdt, in het kader van haar marketingactiviteiten, algemene bezoekgegevens bij van haar website bezoekers. In dit kader kan met name het IP-adres van uw computer, het tijdstip van opvraging en gegevens die de browser van een bezoeker meestuurt, worden geregistreerd en worden gebruikt voor statistische analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd.

Daarnaast kunnen klantgegevens worden gebruikt om de klantrelatie te onderhouden. Voorbeelden hiervan zijn het communiceren met bestaande klanten over nieuwe producten, diensten of functies van Camper Centrum Baarn.

Bewaartermijn

Camper Centrum Baarn bewaart jouw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor jouw gegevens worden verzameld. De bewaartermijn zal in ieder geval nooit de zeven jaar overschrijden. Het bewaren van persoonsgegevens kan nodig zijn om de taken goed uit te kunnen oefenen of om wettelijke verplichtingen te kunnen naleven. Jouw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met je tot stand komt.

Beveiliging

Camper Centrum Baarn gaat zorgvuldig om met persoonsgegevens en behandelt deze vertrouwelijk. Zo worden persoonsgegevens alleen verwerkt door personen met een geheimhoudingsplicht en voor het doel waarvoor deze gegevens zijn verzameld. Daarbij zorgt Camper Centrum Baarn voor passende beveiliging van persoonsgegevens.

Camper Centrum Baarn beschermt de aan haar toevertrouwde gegevens met behulp van technische en administratieve veiligheidsmaatregelen om het risico van verlies, misbruik, onbevoegde toegang, openbaarmaking en wijziging zo klein mogelijk te maken. Hierbij kun je denken aan firewalls, versleuteling van gegevens en fysieke en administratieve toegangscontroles tot aan de data en servers. Indien je toch denkt dat er misbruik is gemaakt van data, dan kunt u contact opnemen met ons.

Derden

In het geval van samenwerking met externe partijen, waarbij sprake is van gegevensverwerking van persoonsgegevens, maakt Camper Centrum Baarn afspraken over de eisen waar gegevensuitwisseling aan moet voldoen. Deze afspraken voldoen aan de wet. Camper Centrum Baarn legt deze afspraken vast in het register van verwerkingen.

Rechten van betrokkenen

Camper Centrum Baarn honoreert alle rechten van betrokkenen zoals bepaald in de AVG.

Je hebt het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@campercentrumbaarn.nl. Camper Centrum Baarn zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jou verzoek reageren.

Tevens kun je bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heb je het recht om de door jouw verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan jezelf of in opdracht van jou direct aan een andere partij. Wij kunnen je vragen om je te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Aanpassen privacyverklaring

Wij behouden ons het recht voor onze privacyverklaring aan te passen. Wijzigingen zullen op onze website www.campercentrumbaarn.nl worden gepubliceerd.

Klachten

Mocht je een klacht hebben over de verwerking van jouw persoonsgegevens dan vragen wij je hierover direct contact met ons op te nemen. Je hebt altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy bescherming.

Neem bij vragen of opmerkingen Contact met ons op.

close