Algemene voorwaarden

Naam : Camper Centrum Baarn
Bezoekadres : Baarnschedijk 13 3741 LN Baarn
Telefoonnummer : 035-3030345
Bereikbaar : Maandag t/m vrijdag 08:00 – 17:00 uur
E-mailadres : info@campercentrumbaarn.nl
KvK-nummer : 71954945
Btw-identificatienummer : NL001903338B37

Inhoudsopgave:

Artikel 1 – Definities
Artikel 2 – Toepasselijkheid
Artikel 3 – De aanbieding
Artikel 4 – De overeenkomst
Artikel 5 – De uitvoering van de overeenkomst
Artikel 6 – De prijs
Artikel 7 – Levering en Uitvoering
Artikel 8 – Betaling
Artikel 9 – Eigendomsvoorbehoud
Artikel 10 – Overmacht
Artikel 11 – Garantie & Reclamatie
  1. Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

  1. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;
  2. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst aangaat met de ondernemer;
  3. Dag: kalenderdag;
  4. Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst
  5. Ondernemer:Camper Centrum Baarn die producten aan consumenten aanbiedt;
  6. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door de ondernemer georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
  1. Toepasselijkheid

Deze Algemene Voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, offerte en Overeenkomst gesloten tussen Camper Centrum Baarn en de Wederpartij, tenzij van deze Algemene Voorwaarden door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

Deze Algemene Voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met Camper Centrum Baarn, voor de uitvoering waarbij derden dienen te worden betrokken.

De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere Algemene Voorwaarden van de Wederpartij wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

Indien gebleken is dat één of meer bepalingen in deze Algemene Voorwaarden nietig of vernietigbaar zijn, dan blijven de Algemene Voorwaarden voor al het overige in stand. In geval van deze situatie treden Camper Centrum baarn en de Wederpartij in overleg met het doel nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen.

Afwijkingen van de Overeenkomst en Algemene Voorwaarden zijn slechts geldig indien deze schriftelijk en uitdrukkelijk met Camper Centrum Baarn zijn overeengekomen.

3. De aanbieding

Aanbiedingen en/of offertes worden (bij voorkeur) schriftelijk en/of elektronisch gedaan, tenzij spoedeisende omstandigheden dit onmogelijk maken.

Aanbiedingen en/of offertes zijn gedurende 1 maand geldig. Aanbiedingen en/of offertes vervallen wanneer deze termijn is verlopen.

Camper Centrum Baarn kan niet aan zijn aanbiedingen en/of offertes worden gehouden indien de Wederpartij, naar termen van redelijkheid en billijkheid en in het maatschappelijk verkeer gangbare opvattingen, had behoren te begrijpen dat de aanbieding en/of offerte dan wel een onderdeel daarvan een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

Indien de aanvaarding, al dan niet op ondergeschikte punten, afwijkt van het in de aanbieding en/of offerte opgenomen aanbod dan is Camper Centrum Baarn daaraan niet gebonden. De Overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Camper Centrum Baarn anders aangeeft.

Een samengestelde prijsopgave verplicht Camper Centrum Baarn niet tot levering van een deel van de in de aanbieding en/of offerte begrepen zaken en/of tot het verrichten van een gedeelte van de Opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.

Aanbiedingen en/of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige orders of nabestellingen.

4. De overeenkomst

De Overeenkomst komt tot stand door aanvaarding door de Wederpartij van de aanbieding en/of offerte van Camper Centrum Baarn.

De Overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de aard van de Overeenkomst anders voortvloeit of indien partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders zijn overeengekomen.

Wijziging overeenkomst

Indien tijdens de uitvoering van de Overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de Overeenkomst te wijzigen of aan te vullen, stelt Camper Centrum Baarn de Wederpartij hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte. De partijen zullen dan tijdig en in onderling overleg overgaan tot aanpassing van de Overeenkomst.

Indien partijen overeenkomen dat de Overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. Camper Centrum Baarn zal de Wederpartij hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen.

Indien de wijziging van of aanvulling op de Overeenkomst financiële, kwantitatieve en/of kwalitatieve gevolgen zal hebben, zal Camper Centrum Baarn de Wederpartij hierover van te voren inlichten.

Indien een vast Honorarium, prijs en/of tarief is overeengekomen, zal Camper Centrum Baarn daarbij aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de Overeenkomst van invloed is op de prijs. Hierbij zal Camper Centrum Baarn trachten, voor zover mogelijk, vooraf een prijsopgave doen.

Camper Centrum Baarn zal geen meerkosten in rekening kunnen brengen indien de wijziging of aanvulling het gevolg is van omstandigheden die aan Camper Centrum Baarn kunnen worden toegerekend.

Wijzigingen in de oorspronkelijk gesloten Overeenkomst tussen de Wederpartij en Camper Centrum Baarn zijn pas geldig vanaf het moment dat deze wijzigingen middels een aanvullende of gewijzigde Overeenkomst zijn aanvaard door beide partijen.

5. Uitvoering overeenkomst

Camper Centrum Baarn zal de Overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.

Camper Centrum Baarn heeft het recht om bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. De toepassing van artikel 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 van het Burgerlijk Wetboek wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

Camper Centrum Baarn heeft het recht om de Overeenkomst in fasen uit te voeren.

Indien de Overeenkomst in fasen wordt uitgevoerd, heeft Camper Centrum Baarn het recht om elk uitgevoerd gedeelte afzonderlijk te factureren en daarvoor betaling te verlangen. Indien en zolang deze factuur door de Wederpartij niet wordt betaald, is Camper Centrum Baarn niet verplicht tot uitvoering van de volgende fase en heeft zij het recht de Overeenkomst op te schorten.

Indien de Overeenkomst in fasen wordt uitgevoerd, heeft Camper Centrum Baarn het recht de uitvoering van die onderdelen die tot de volgende fase of fasen behoren op te schorten totdat de Wederpartij de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.

De Wederpartij verstrekt tijdig alle gegevens of instructies, die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de Overeenkomst of waarvan de Wederpartij redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de Overeenkomst, aan Camper Centrum Baarn.

Indien de voorgaande gegevens en instructies niet of niet tijdig worden verstrekt, dan heeft Camper Centrum Baarn het recht de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten. De extra kosten die worden gemaakt door de vertraging zijn voor rekening van de Wederpartij.

Camper Centrum Baarn is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, doordat Camper Centrum Baarn is uitgegaan van door de Wederpartij verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor Camper Centrum Baarn kenbaar behoorde te zijn.

6. De prijs

De prijzen en tarieven zijn in euro’s uitgedrukt, inclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, tenzij anders aangegeven.

De prijzen en tarieven zijn inclusief reis-, verblijf-, verpakkings-, bezorg- of verzendkosten en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.

Indien niet uitdrukkelijk een Honorarium en/of tarief is overeengekomen, zal het Honorarium worden vastgesteld aan de hand van de werkelijk bestede uren en de gebruikelijke uurtarieven van Camper Centrum Baarn.

Van alle bijkomende kosten zal Camper Centrum Baarn tijdig voor het sluiten van de Overeenkomst aan de Wederpartij opgaaf doen of gegevens verstrekken op grond waarvan deze kosten door de Wederpartij kunnen worden berekend.

Wijziging honorarium, prijzen, tarieven

Indien Camper Centrum Baarn bij het sluiten van de Overeenkomst een vaste Honorarium, prijs of tarief overeenkomt, dan is Camper Centrum Baarn gerechtigd tot verhoging hiervan, ook wanneer het Honorarium, prijs of tarief oorspronkelijk niet onder voorbehoud is gegeven.

Indien Camper Centrum Baarn het voornemen heeft het Honorarium, prijs of tarief te wijzigen, stelt zij de Wederpartij hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte.

Indien de verhoging van het Honorarium, prijs of tarief plaatsvindt binnen drie maanden na het sluiten van de Overeenkomst, kan de Wederpartij de Overeenkomst door een schriftelijke verklaring ontbinden, tenzij:

– de verhoging voortvloeit uit een bevoegdheid of een op de Wederpartij rustende verplichting ingevolge de wet;

– de verhoging oorzaak vindt in een stijging van de prijs van grondstoffen, lonen et cetera of op andere gronden die

bij het aangaan van de Overeenkomst redelijkerwijs niet voorzienbaar waren;

– Camper Centrum Baarn alsnog bereid is om de Overeenkomst op basis van het oorspronkelijk overeengekomene uit te

voeren;

– bedongen is dat de aflevering langer dan drie maanden na de koop zal plaatsvinden.

De Wederpartij heeft recht op ontbinding van de Overeenkomst als meer dan drie maanden na het sluiten van de Overeenkomst het Honorarium, prijs of tarief wordt verhoogd, tenzij bij de Overeenkomst bedongen is dat de aflevering langer dan drie maanden na de koop zal plaatsvinden.

Camper Centrum Baarn zal de Wederpartij in geval van het voornemen tot verhoging van het Honorarium, prijs of tarief in kennis stellen. Camper Centrum Baarn zal daarbij de omvang van en de datum waarop de verhoging in zal gaan vermelden.

7. Levering en uitvoering

Levering vindt plaats doordat de zaak in macht wordt gesteld aan de Wederpartij. Na levering gaat het risico van de zaak over op de Wederpartij.

Levering vindt plaats op locatie van Camper Centrum Baarn of op het door de Wederpartij opgegeven adres, tenzij anders overeengekomen.

De Wederpartij is verplicht de gekochte zaken af te nemen op het moment waarop hem deze ter hand worden gesteld, tenzij dit ernstige bezwaren of onredelijke kosten met zich meebrengt.

Indien de Wederpartij op de plaats van de levering de zaak weigert af te nemen of nalatig is met het verstrekken van gegevens of instructies, die noodzakelijk zijn voor de levering, zullen de voor levering bestemde zaken worden opgeslagen voor risico en rekening van de Wederpartij, nadat Camper Centrum Baarn de Wederpartij hiervan op de hoogte heeft gesteld.

De levering en de werkzaamheden zullen plaatsvinden en worden uitgevoerd binnen een door Camper Centrum Baarn opgegeven termijn.

Indien voor de levering van de zaak of voor de uitvoering van bepaalde werkzaamheden een termijn is overeengekomen of opgegeven, dan is deze termijn slechts indicatief en nimmer te beschouwen als een fatale termijn.

Indien Camper Centrum Baarn gegevens of instructies nodig heeft van de Wederpartij, die noodzakelijk zijn voor de levering of de uitvoering van de Overeenkomst, vangen de leveringstermijn en de uitvoeringstermijn aan nadat de Wederpartij deze aan Camper Centrum Baarn heeft verstrekt.

Bij overschrijding van de leveringstermijn of de uitvoeringstermijn dient de Wederpartij Camper Centrum Baarn schriftelijk in gebreke te stellen, waarbij Camper Centrum Baarn alsnog een redelijke termijn wordt geboden om de zaak te leveren of om uitvoering te geven aan de Overeenkomst.

Een ingebrekestelling is niet nodig wanneer de levering of de uitvoering blijvend onmogelijk is geworden of anderszins is gebleken dat Camper Centrum Baarn zijn verplichtingen uit de Overeenkomst niet zal nakomen. Gaat Camper Centrum Baarn binnen deze termijn niet over tot levering of tot uitvoering, dan heeft de Wederpartij het recht de Overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden en/of schadevergoeding te verlangen.

8. Betaling

Betaling vindt plaats door middel van storting of overmaking op een door Camper Centrum Baarn aangewezen bankrekening of in contanten op het tijdstip van de koop of levering, tenzij anders is overeenkomen. Overmaking kan plaats vinden middels een Pinautomaat, iDeal of bankoverschrijving via factuur.

Betaling kan zowel voor- als achteraf geschieden.

Betaling achteraf dient te geschieden bij het ophalen van het Product en/of oplevering na de factuurdatum, op een door Camper Centrum Baarn aan te geven wijze en in de valuta waarin is gefactureerd, tenzij anders overeenkomen.

De Wederpartij is niet bevoegd op het verschuldigde enig bedrag wegens een door hem gestelde tegenvordering in mindering te brengen.

Camper Centrum Baarn is gerechtigd de in de voorliggende periode verrichte werkzaamheden aan de Wederpartij te factureren. Facturatie vindt maandelijks plaats.

Camper Centrum Baarn en de Wederpartij kunnen overeenkomen dat betaling in termijnen geschiedt in evenredigheid met de voortgang van het werk. Indien betaling in termijnen is overeengekomen, moet de Wederpartij betalen volgens de termijnen en de percentages zoals deze in de Overeenkomst zijn vastgesteld.

Bezwaren tegen de hoogte van de factuur schorten de betalingsverplichting niet op.

Na het verstrijken van 1 dag na het ophalen van de producten/ oplevering na de factuurdatum is de Wederpartij, zonder ingebrekestelling, van rechtswege in verzuim. De Wederpartij is vanaf het moment van in verzuim treden over het opeisbare bedrag een rente verschuldigd van 2% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is. Indien de wettelijke rente hoger is, geldt de wettelijke rente.

In geval van faillissement, surseance van betaling of curatele zijn de vorderingen van Camper Centrum Baarn en de verplichtingen van de Wederpartij jegens Camper Centrum Baarn onmiddellijk opeisbaar.

Camper Centrum Baarn kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren indien de Wederpartij een andere volgorde voor de toerekening aanwijst. Camper Centrum Baarn kan de volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet tevens aan de opengevallen en lopende rente en incassokosten worden voldaan.

Camper Centrum Baarn heeft het recht de door de Wederpartij gedane betalingen te laten strekken. Camper Centrum Baarn heeft het recht de betalingen in de eerste plaats te laten strekken in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tot slot in mindering van de hoofdsom en de lopende rente.

Indien de Wederpartij in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de Wederpartij. In ieder geval is de Wederpartij incassokosten verschuldigd.

Ten aanzien van de buitengerechtelijke (incasso)kosten heeft Aart Camperinbouw recht van de Opdrachtgever op de wettelijke maximale toegestane vergoeding zoals bepaald in het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke (incasso)kosten.

Camper Centrum Baarn heeft pas recht op een vergoeding van de buitengerechtelijke (incasso)kosten, nadat Camper Centrum Baarn de Opdrachtgever na het intreden van het verzuim een aanmaning heeft gestuurd om de openstaande factuur of facturen binnen veertien dagen te voldoen.

De eventuele gemaakte redelijke gerechtelijke en executiekosten komen eveneens voor rekening van de Wederpartij.

9. Eigendomsvoorbehoud

Alle door Camper Centrum Baarn in het kader van de Overeenkomst geleverde zaken blijven eigendom van Camper Centrum Baarn totdat de Wederpartij hetgeen hij op grond van de Overeenkomst is verschuldigd deugdelijk is nagekomen en volledig heeft voldaan.

Bij het verschuldigde is tevens inbegrepen: de vergoeding van alle kosten en rente, ook van eerdere en latere leveringen en verrichte diensten, alsmede schadevorderingen wegens tekortschieten in de nakoming.

Zolang het eigendom van het geleverde niet over is gegaan op de Wederpartij, mag deze hetgeen onder het eigendomsvoorbehoud valt niet doorverkopen, verpanden of op enige andere wijze bezwaren, behoudens binnen de normale uitoefening van zijn/haar bedrijf.

Opschorting

Indien de Wederpartij een verplichting uit de Overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt, heeft Camper Centrum Baarn het recht de nakoming van de daartegenover staande verplichting op te schorten. Bij gedeeltelijke of niet- behoorlijke nakoming is opschorting slechts toegestaan, voor zover de tekortkoming dat rechtvaardigt.

Voorts is Camper Centrum Baarn bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten indien:

– na het sluiten van de Overeenkomst Camper Centrum Baarn omstandigheden ter kennis zijn gekomen die goede grond geven te vrezen dat de Wederpartij de verplichtingen niet zal nakomen;

– de Wederpartij bij het sluiten van de Overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de Overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is;

– zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de Overeenkomst onmogelijk is of dat ongewijzigde instandhouding van de Overeenkomst in redelijkheid niet van Camper Centrum Baarn kan worden gevergd.

Camper Centrum Baarn behoudt het recht om schadevergoeding te vorderen.

Ontbinding

Indien de Wederpartij een verplichting uit de Overeenkomst niet, niet volledig, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt, is Camper Centrum Baarn bevoegd de Overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden, tenzij de tekortkoming gezien haar geringe betekenis de ontbinding niet rechtvaardigt.

Voorts is Camper Centrum Baarn bevoegd de Overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden, indien:

– na het sluiten van de Overeenkomst Camper Centrum Baarn omstandigheden ter kennis zijn gekomen die goede grond geven te vrezen dat de Wederpartij de verplichtingen niet zal nakomen;

– de Wederpartij bij het sluiten van de Overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de Overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is;

– door de vertraging aan de zijde van de Wederpartij niet langer van Camper Centrum Baarn kan worden gevergd dat hij de Overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen condities zal nakomen;

– zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van Camper Centrum Baarn kan worden gevergd;

– de Wederpartij in staat van faillissement wordt verklaard, een verzoek tot surseance van betaling indient, om toepassing van de schuldsanering natuurlijke personen verzoekt, geconfronteerd wordt met een beslag op het geheel of een gedeelte van zijn eigendom;

– de Wederpartij onder curatele wordt gesteld;

– de Wederpartij komt te overlijden.

Ontbinding geschiedt door middel van schriftelijke kennisgeving zonder rechterlijke tussenkomst.

Indien de Overeenkomst wordt ontbonden, zijn de vorderingen van Camper Centrum Baarn op de Wederpartij onmiddellijk opeisbaar.

Indien Camper Centrum Baarn de overeenkomst op grond van de voorgaande gronden ontbindt, is Camper Centrum Baarn niet aansprakelijk voor enigerlei kosten of schadevergoeding.

Indien de ontbinding is toe te rekenen aan de Wederpartij, heeft Camper Centrum Baarn het recht schadevergoeding te vorderen voor de schade die indirect of direct daardoor is ontstaan.

10. Overmacht

Een tekortkoming kan niet aan Camper Centrum Baarn of de Wederpartij worden toegerekend, daar de tekortkoming niet te wijten is aan zijn schuld, noch krachtens wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt. In dit geval zijn de partijen ook niet gehouden tot het nakomen van de verplichtingen die uit de Overeenkomst voortvloeien.

Onder overmacht wordt in deze Algemene Voorwaarden verstaan naast wat op dat gebied in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop Camper Centrum Baarn geen invloed kan uitoefenen en waardoor Camper Centrum Baarn niet in staat is de verplichtingen na te komen.

Als overmacht opleverende omstandigheden worden o.a. beschouwd: werkstaking, uitsluiting, brand, waterschade, natuurrampen of andere van buiten komende onheilen, mobilisatie, oorlog, verkeersbelemmeringen, blokkades, in- of uitvoerbelemmeringen of andere overheidsmaatregelen, stagnatie of vertraging in de aanvoer van grondstoffen of machineonderdelen, gebrek aan arbeidskrachten, alsmede elke omstandigheden, waardoor de normale gang in het bedrijf wordt belemmerd ten gevolge waarvan de nakoming van de Overeenkomst door Camper Centrum Baarn in redelijkheid niet van de Wederpartij mag worden verlangd.

Camper Centrum Baarn heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de Overeenkomst verhindert, intreedt nadat Camper Centrum Baarn zijn verbintenis had moeten nakomen.

In geval van overmacht zijn de partijen niet verplicht de Overeenkomst voort te zetten, noch gehouden tot enigerlei schadevergoeding.

Zowel Camper Centrum Baarn als de Wederpartij kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk opschorten. Indien deze periode langer duurt dan 2 maanden zijn beide partijen gerechtigd de Overeenkomst met onmiddellijke ingang, door middel van schriftelijke kennisgeving, zonder rechterlijke tussenkomst, te ontbinden zonder dat de partijen aanspraak kunnen maken op enige schadevergoeding.

Indien de situatie van overmacht van tijdelijke aard is, behoudt Camper Centrum Baarn zich het recht voor om de overeengekomen prestatie op te schorten voor de duur van de overmachtssituatie. In geval van blijvende overmacht zijn beide partijen gerechtigd de Overeenkomst buitengerechtelijk te ontbinden.

Indien Camper Centrum Baarn ten tijde van het intreden van overmacht zijn verplichtingen uit de Overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Camper Centrum Baarn gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. De Wederpartij is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke Overeenkomst.

11. Garantie en Reclamatie

Camper Centrum Baarn garandeert dat de geleverde zaken beantwoorden aan de overeenkomst. Camper Centrum Baarn garandeert tevens dat de geleverde zaken voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan redelijkerwijs gesteld kunnen worden en dat de zaken die eigenschappen bezit die, alle omstandigheden in aanmerking genomen, voor een normaal gebruik nodig zijn.

Camper Centrum Baarn garandeert dat de door hem verrichte werkzaamheden beantwoorden aan de overeenkomst en worden uitgevoerd met goed vakmanschap en met gebruikmaking van deugdelijk materiaal.

De in deze Algemene Voorwaarden aangegeven garantie geldt voor gebruik binnen Nederland.

Ten aanzien van Producten geldt de garantie, vanaf het moment van de levering, voor een periode van 1 jaar, tenzij uit de aard van het geleverde anders voortvloeit of partijen anders zijn overeengekomen. Na verloop van de garantietermijn zullen alle kosten voor herstel of vervanging, inclusief administratie-, verzend- en voorrijkosten, aan de Wederpartij in rekening gebracht worden.

Indien de geleverde zaak door een derde is geproduceerd, dan geldt de garantie die door deze derde wordt verstrekt, tenzij anders is aangegeven.

De garantie die Camper Centrum Baarn biedt is niet overdraagbaar. De garantie geldt alleen voor de koper en niet voor opvolgende rechtverkrijgenden.

Indien het geleverde Product en/of de verrichte Dienst niet voldoet aan de garantie, zal Camper Centrum Baarn, na vermelding hiervan, binnen een redelijke termijn overgaan tot kosteloze vervanging of herstelling. De aanpassing, vervanging of herstelling geschiedt in de werkplaats in Baarn en nimmer op locatie.

Wanneer de garantietermijn is verlopen zijn alle kosten voor herstel of vervanging, daaronder begrepen administratie-, verzend-, en voorrijkosten, voor rekening van de Wederpartij.

Iedere vorm van garantie komt te vervallen indien een gebrek is ontstaan als gevolg van ondeskundig gebruik of gebrek aan zorgvuldigheid, of het een gevolg is van veranderingen die de Wederpartij of derden aan het geleverde hebben aangebracht. Evenmin staat Camper Centrum Baarn in voor de eventueel ontstane schade als gevolg van deze gebreken.

De garantie vervalt eveneens indien het gebrek is ontstaan door of het gevolg is van omstandigheden waar Camper Centrum Baarn geen invloed op uit kan oefenen. Onder deze omstandigheden vallen o.a. weersomstandigheden.

Onderzoek en reclame

De Wederpartij is gehouden de geleverde zaken op het moment van aflevering, maar in ieder geval binnen 14 dagen na aflevering, te onderzoeken. De Wederpartij is gehouden de Dienst op het moment van de uitvoering, maar in ieder geval binnen 14 dagen na uitvoering, te onderzoeken. Daarbij behoort de Wederpartij te onderzoeken of de kwaliteit en kwantiteit van het geleverde en de verrichte Dienst overeenstemmen met hetgeen is overeengekomen, althans voldoen aan de eisen die daaraan in het normale handelsverkeer gelden.

Zichtbare gebreken en tekorten behoren binnen 14 dagen na levering van het Product schriftelijk aan Camper Centrum Baarn gemeld te worden. Het gebrekkige Product dient samen met het aankoopbewijs te worden teruggestuurd, tenzij dit onmogelijk dan wel onredelijk bezwarend is.

Zichtbare gebreken en tekorten behoren binnen 14 dagen na uitvoering van de Dienst schriftelijk aan Camper Centrum Baarn gemeld te worden.

Niet-zichtbare gebreken en tekorten behoren binnen 14 dagen na ontdekking ervan aan Camper Centrum Baarn gemeld te worden. Het gebrekkige Product dient samen met het aankoopbewijs te worden teruggestuurd, tenzij dit onmogelijk dan wel onredelijk bezwarend is.

Voor de Wederpartij in de hoedanigheid van Consument geldt altijd een termijn van twee maanden bij het ontdekken van zichtbare- en niet-zichtbare gebreken, zoals bedoeld in artikel 7:23 van het Burgerlijk Wetboek.

Het recht op (gedeeltelijke) teruggave van de prijs, herstel of vervanging of schadevergoeding komt te vervallen indien gebreken niet binnen de gestelde termijn worden gemeld, tenzij uit de aard van het Product en/of Dienst of uit omstandigheden van het geval een ruimere termijn voortvloeit.

De eventueel gemaakte verzendkosten voor het op schriftelijk verzoek van de Wederpartij terugzenden van het gebrekkige Product zal Camper Centrum Baarn aan de Wederpartij vergoeden. Andere kosten dan verzendkosten zullen door Camper Centrum Baarn nooit worden vergoed, tenzij schriftelijk overeengekomen. De verzendkosten worden nimmer vergoed wanneer de Wederpartij Camper Centrum Baarn niet schriftelijk om toezending heeft gevraagd.

De betalingsverplichting wordt niet opgeschort indien de Wederpartij Camper Centrum Baarn binnen de gestelde termijn op de hoogte stelt van de gebrekkige zaak.

Indien tijdig wordt gereclameerd, blijft de Wederpartij verplicht tot afname en betaling, tenzij aan de gekochte zaken geen zelfstandige waarde toekomt.

Aansprakelijkheid

Camper Centrum Baarn is slechts aansprakelijk voor directe schade die is ontstaan door bewuste roekeloosheid of opzet van Camper Centrum Baarn. Onder directe schade moet uitsluitend worden verstaan:

– materiële schade aan de eigendommen van de Wederpartij;

– redelijke kosten, die Wederpartij heeft gemaakt ter vaststelling van de aansprakelijkheid en (de omvang van de directe) schade;

– redelijke kosten, die Wederpartij redelijkerwijs heeft gemaakt, en redelijkerwijs kon en mocht maken, ter voorkoming of beperking van de schade, voor zover Wederpartij aantoont dat deze kosten hebben geleid tot een beperking van de directe schade;

– redelijke kosten, die Wederpartij redelijkerwijs heeft gemaakt ter verkrijging van voldoening buiten rechte, zoals bedoeld in artikel 6:96 lid 2, sub c van het Burgerlijk Wetboek.

Camper Centrum Baarn is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder in ieder geval begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfs- of andersoortige stagnatie. In het geval van consumentenkoop strekt deze beperking niet verder dan die is toegestaan ingevolge artikel 7:24 lid 2 BW.

Indien Camper Centrum Baarn aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van Camper Centrum Baarn beperkt tot het bedrag tot maximaal eenmaal het bedrag dat in de factuur staat vermeld of tot het bedrag waarop de door Camper Centrum Baarn aangesloten verzekering aanspraak geeft, vermeerderd met het eigen risico dat Camper Centrum Baarn overeenkomstig de verzekering draagt.

 De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Camper Centrum Baarn.

Camper Centrum Baarn is niet aansprakelijk voor verminking, vernietiging, diefstal of verlies van gegevens of documenten.

De Wederpartij dient de schade waarvoor Camper Centrum Baarn aansprakelijk kan worden gehouden, zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen tien dagen na het ontstaan van de schade aan Camper Centrum Baarn te melden, een en ander op straffe van verval van enig vergoedingsrecht van deze schade.

Iedere aansprakelijkheidsvordering jegens Camper Centrum Baarn vervalt binnen één jaar nadat de Wederpartij bekend is geraakt met het schadebrengende feit of hiermee redelijkerwijs bekend had kunnen zijn.

Vrijwaring

De Wederpartij vrijwaart Camper Centrum Baarn voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de Overeenkomst schade lijden en welke aan de Wederpartij toerekenbaar is.

Indien Camper Centrum Baarn door derden mocht worden aangesproken, dan is de Wederpartij gehouden Camper Centrum Baarn zowel buiten als in rechte bij te staan. Alle kosten en schade aan de zijde van Camper Centrum Baarn en derden komen verder voor rekening en risico van de Wederpartij.

Verjaringstermijn

Voor alle vorderingen en verweren jegens Camper Centrum Baarn en ingeschakelde derden geldt, in afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen, een verjaringstermijn van één jaar.

Het voorgaande is niet van toepassing op vorderingen en verweren die gegrond zijn op het niet beantwoorden van de afgeleverde zaak aan de Overeenkomst. In dit geval verjaren de vorderingen en verweren door verloop van twee jaar nadat de Wederpartij Camper Centrum Baarn ingelicht heeft over het gebrek van de afgeleverde zaak.

Intellectuele eigendom

Camper Centrum Baarn behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die hem toekomen op grond van de Auteurswet en andere intellectuele wet- en regelgeving.

Camper Centrum Baarn behoudt het recht de eventueel door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijk informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

close